Trợ giúp & Tài trợ


Tôi muốn giúp đỡ và hỗ trợ Miisland vĩnh viễn! Trở thành thành viên thống nhất hỗ trợ Công trình và công việc của chúng tôi.

Cả hai đều đóng góp tiền tệ và đóng góp được chấp nhận với lòng biết ơn.

Mỗi nhà tài trợ có cơ hội đến thăm nhà máy để thực hiện ý kiến ​​của bạn về tình hình và sử dụng các tặng. Phòng và hội đồng quản trị được tự do, tất nhiên, nhưng chỉ trong một thời gian hạn chế.

Trợ giúp các bác sĩ, giáo viên, kỹ sư không biên giới và tình nguyện viên đều được chào đón FSJ hoặc trên đảo của chúng tôi.

Dóng góp

Tài khoan

Pham Phu Khanh

Ngan hang DongA

So tài khoan

0103731114